78/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,
ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., se mění takto:

      1. Příloha č. 1 zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.Poř. č. Název položky
1 dřevěné podlahové dílce na lešení
2 hadice pryžové svářečské (kromě určených pro použití v podzemí)
3 palety
4 lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
5 regály kovové nepřemístitelné kotvené i nekotvené do výšky 6 m
6 nářadí elektrotechnická určená pro práce pod napětím do 1 000 V střídavého a 1 500 V stejnosměrného proudu (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
7 hlídače plamene a programátory určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
8 hořáky monoblokové, předtopeniště; systémy zabezpečovací a ovládací pro hořáky včetně hořáků dodávaných kusově na základě specifických požadavků uživatele, jsou-li na kapalná paliva; autoklávy, pece, pícky na kapalná paliva
9 hořáky na kapalná paliva
10 hořáky na plynná paliva bez ventilátoru
11 regulační a uzavírací prvky určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
12 zařízení na spalování komunálních odpadů
13 soupravy vytápěcí vzduchové na kapalná paliva (kromě domovních spalovacích topných zařízení)
14 ohřívače, pece, vařiče, trouby, varná tělíska, grily a opékače kombinované, kde zdrojem vytápění jsou kapalná, tuhá paliva nebo elektrická energie v kombinaci s nimi
15 zařízení pro vaření, ohřívače talířů (ze železa nebo oceli), přístroje na vaření nebo ohřívání z mědi, u nichž jsou zdrojem energie pro vytápění kapalná, tuhá paliva nebo pára
16 prostředky závěsné a pracovní k jeřábům - prostředky k zavěšení a uchopení břemen a vázací prostředky (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
17 zařízení pro napájení elektrických ohradníků
18 zásuvky a vidlice pro domácnost
19 elektrochemické zdroje primární (články a baterie)
20 olověné články a baterie s kyselým elektrolytem
21 články a baterie s alkalickým elektrolytem
22 analyzátory laboratorní hořlavých a toxických plynů a par v normálním provedení
23 přístroje a zařízení laboratorní jednoúčelové a pro zjišťování a měření škodlivin a jiných látek v ovzduší a prostředí
24 analyzátory a členy převáděcí pro analýzu hořlavých a toxických plynů a par, včetně přístrojů pro měření jejich koncentrace, v normálním provedení
25 soupravy vytápěcí kolejových vozidel na plynná, kapalná nebo tuhá paliva
26 hořlavé kapaliny (hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí v rozmezí nad 55 oC do 250 oC)
27 hořlavé plyny (hořlavé plyny podle ČSN 07 8304, které jsou hořlavé s teplotou vznícení do 500 oC, a zkapalněné uhlovodíkové plyny podle ČSN 65 0205 s teplotou vznícení do 650 oC)
28 hořlavé tuhé hmoty (hmoty s teplotou tání nebo odkapávání větší než 35 oC a hmoty, které nemají bod tání, s teplotou vznícení do 350 oC)
29 výrobky z pryže, pokud jsou určeny k tomu, aby přicházely do přímého styku s lidským organismem, (kromě výrobků přicházejících do styku s ústy kojence - např. savičky, sosáky, chrániče prsu)
30 bezpečnostní značky a tabulky
31 inertní prach určený k poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování protivýbuchových uzávěr prachových, lignitový prach na nevýbušnost
32 aktovky školní
33 každý druh a typ dveřního křídla, hrázových dveří, dveří pro průlez, hrázové lutny, lutnového poklopu, průvětrníku a průchodu pro dopravník hrázového objektu, používaný při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
34 výrobky pro označení konce soupravy při dopravě důlní lokomotivou
35 zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU