210/1998 Sb.Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 073 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 11. září 1998 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
210

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 132/1982 Sb., zákonem č. 234/1992 Sb., nálezem Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. a zákonem č. 91/1998 Sb.


ZÁKON

o rodině


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto


zákoně o rodiněČlánky I až VII

zrušeny


ČÁST PRVNÍ

MANŽELSTVÍ


Hlava první

VZNIK MANŽELSTVÍ


§ 1

      (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

      (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.


§ 2

      Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen "snoubenci"), mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.


§ 3


      (1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci, (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

      (2) Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.


§ 4

Občanský sňatek

      (1) Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou (primátorem) nebo pověřeným členem obecního (městského) zastupitelstva matričního úřadu, v jehož obvodu má jeden z nich trvalý pobyt, a to za přítomnosti matrikáře.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MANŽELSTVÍ
Hlava první - VZNIK MANŽELSTVÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Občanský sňatek
§ 4a - Církevní sňatek
§ 4b  
§ 4c  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Hlava druhá - NEPLATNOST A NEEXISTENCE MANŽELSTVÍ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 15a  
§ 16  
§ 17  
§ 17a  
Hlava třetí - VZTAHY MEZI MANŽELY
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Hlava čtvrtá - ZÁNIK MANŽELSTVÍ SMRTÍ,PROHLÁŠENÍM MANŽELA ZA MRTVÉHO
§ 22  
Hlava pátá - ROZVOD
§ 23 - zrušen
§ 24  
§ 24a  
§ 24b  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI
Hlava první - RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST
§ 30 - zrušen
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 37a  
§ 37b  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Hlava druhá - SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
Hlava třetí - URČENÍ RODIČOVSTVÍ
§ 50a  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 62a  
Hlava čtvrtá - OSVOJENÍ
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 68a  
§ 68b  
§ 69  
§ 69a  
§ 70  
§ 70a  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Osvojení nezrušitelné
§ 75  
§ 76  
§ 77  
Hlava pátá - PORUČENSTVÍ A OPATROVNICTVÍ
§ 78 - Poručenství
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Opatrovnictví
§ 84  
ČÁST TŘETÍ - VÝŽIVNÉ
Hlava první - VZÁJEMNÁ VYŽIVOVACÍ POVINNOSTRODIČŮ A DĚTÍ
§ 85  
§ 85a  
§ 86  
§ 87  
Hlava druhá - VYŽIVOVACÍ POVINNOSTMEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI
§ 88  
§ 89  
§ 90  
Hlava třetí - VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI MANŽELY
§ 91  
Hlava čtvrtá - VÝŽIVNÉ ROZVEDENÉHO MANŽELA
§ 92  
§ 93  
§ 94  
Hlava pátá - PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A ÚHRADUNĚKTERÝCH NÁKLADŮNEPROVDANÉ MATCE
§ 95  
Hlava šestá - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - zrušen
§ 101  
§ 102  
§ 103  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
Zavřít
MENU