201/1998 Sb.Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 068 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 20. srpna 1998 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201


PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, se změnami provedenými zákonem č. 44/1994 Sb. a zákonem č. 125/1998 Sb.


ZÁKON

o cestovních náhradách


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Účel zákona

      (1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce v zahraničí (dále jen "náhrady")

a)
zaměstnancům v pracovním poměru,

b)
členům družstev, u nichž je pracovní vztah podmínkou členství,

c)
zaměstnancům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li to dohodnuto,

d)
fyzickým osobám, o nichž to stanoví tento zákon (§ 16),

(dále jen "zaměstnanec").

      (2) Náhrady podle tohoto zákona se neposkytují zaměstnancům při výkonu práce na předsunutém pohraničním odbavovacím stanovišti na území sousedního státu určeném podle mezinárodní smlouvy, které je jejich pravidelným pracovištěm (§ 2 odst. 3).


§ 2

Vymezení pojmů

      (1) Pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Doba od nalodění členů posádky námořních lodí do jejich vylodění1) se nepovažuje za pracovní cestu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD
§ 3 - Náhrady při pracovní cestě
§ 4  
§ 5 - Stravné
§ 6 - Náhrady při přeložení a při přijetí
§ 7 - Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
§ 8 - Přizpůsobování sazeb náhrad
§ 9 - Jiné a vyšší náhrady
ČÁST TŘETÍ - NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCHPRACOVNÍCH CESTÁCH
§ 10  
§ 11 - Náhrada za cesty k návštěvě rodiny
§ 12 - Stravné
§ 13 - Kapesné
§ 14 - Náhrada výdajů za pohonné hmoty
§ 15 - Vyloučení souběhu náhrad poskytovanýchv české a cizí měně
§ 16 - Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohodo vzájemné výměně zaměstnanců
§ 17 - Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
§ 18 - zrušen
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Zavřít
MENU