197/1998 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 064 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 11. srpna 1998 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 103/1990 Sb.,zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. a zákonem č. 83/1998 Sb.


ZÁKON

o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon)

      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ODDÍL 1

CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ


§ 1

      (1) Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.

      (2) Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.


§ 2

      (1) Územní plánování zahrnuje tyto úkoly a činnosti:

a)
stanoví limity využití území,

b)
reguluje funkční a prostorové uspořádání území,

c)
určuje nutné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území a stanoví způsob jeho dalšího využití,

d)
vymezuje chráněná území, chráněné objekty, oblasti klidu a ochranná pásma, pokud nevznikají podle zvláštních předpisů jinak, a zabezpečuje ochranu všech chráněných území, chráněných objektů, oblastí klidu a ochranných pásem,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
ODDÍL 1 - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 1  
§ 2  
ODDÍL 2 - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY
§ 3 - Druhy územně plánovacích podkladů
ODDÍL 3 - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ODDÍL 3a - ORGÁNY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 8  
§ 9 - Územní plán velkého územního celku
§ 10 - Územní plán obce
§ 11 - Regulační plán
ODDÍL 4 - POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍDOKUMENTACE
§ 16 - zrušen
§ 17  
§ 18 - zrušen
§ 19 - Náklady pořízení
§ 20 - Zadání
§ 21 - Koncept
§ 22 - Návrh
§ 23  
§ 24 - zrušen
§ 25  
ODDÍL 5 - SCHVALOVÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍDOKUMENTACE
§ 26  
§ 27 - zrušen
§ 28  
ODDÍL 6 - ZÁVAZNOST ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍDOKUMENTACE
§ 29  
§ 30  
§ 31  
ODDÍL 7 - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
§ 32 - Umísťování staveb, využívání území a ochranadůležitých zájmů v území
§ 33 - Příslušnost
§ 34 - Účastníci územního řízení
§ 35 - Zahájení územního řízení
§ 36  
§ 37 - Podklady územního rozhodnutí
§ 38  
§ 38a  
§ 39 - Územní rozhodnutí
§ 40  
§ 41 - Změna územního rozhodnutí
§ 42 - Oznámení územního rozhodnutí
ČÁST DRUHÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
ODDÍL 1 - OPRÁVNĚNÍ K PROJEKTOVÉA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTIA K PROVÁDĚNÍ STAVEB
§ 43 - zrušen
§ 44 - Oprávnění k provádění staveb
ODDÍL 2 - ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOST K NĚKTERÝMČINNOSTEM VE VÝSTAVBĚ
§ 46a - Vybrané činnosti ve výstavbě
§ 46b  
ODDÍL 3 - VÝROBKY PRO STAVBU
§ 47  
ODDÍL 4 - POVOLOVÁNÍ STAVEB, ZMĚN STAVEBA UDRŽOVACÍCH PRACÍ
§ 54 - Stavby, jejich změny a udržovací práce
§ 55  
§ 56  
§ 57 - Ohlášení stavebnímu úřadu
§ 58 - Žádost o stavební povolení
§ 59 - Účastníci stavebního řízení
§ 60 - Stavební řízení
§ 61  
§ 62  
§ 63 - zrušen
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Stavební povolení
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
ODDÍL 5 - TERÉNNÍ ÚPRAVY, PRÁCE A ZAŘÍZENÍ
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74 - zrušen
ODDÍL 6 - VYTYČOVÁNÍ STAVEB
§ 75  
ODDÍL 7 - UŽÍVÁNÍ STAVEB
§ 76 - Kolaudace staveb
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Změna v užívání stavby
ODDÍL 8 - ÚDRŽBA STAVEB A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ
§ 86 - Údržba stavby
§ 87 - Nezbytné úpravy
§ 88 - Odstraňování staveb
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94 - Nařízení zabezpečovacích prací
§ 95 - Státní stavební příspěvek
§ 96 - Vyklizení stavby
§ 96a  
§ 97 - Účastníci řízení
ODDÍL 9 - STÁTNÍ STAVEBNÍ DOHLED
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
ČÁST TŘETÍ - SANKCE
§ 105 - Přestupky občanů proti stavebnímu řádu
§ 106 - Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobámpodnikajícím podle zvláštních předpisů
§ 107 - Zvýšení pokut
§ 107a - Vybírání, vymáhání a výnos pokut
ČÁST ČTVRTÁ - VYVLASTNĚNÍ
§ 108  
§ 109 - Cíl vyvlastnění
§ 110 - Podmínky vyvlastnění
§ 111 - Náhrada za vyvlastnění
§ 112 - Vyvlastňovací řízení
§ 113  
§ 114  
§ 115 - Užívání vyvlastněného pozemku a stavby
§ 116  
ČÁST PÁTÁ - STAVEBNÍ ÚŘADY
ODDÍL 1 - OBECNÉ STAVEBNÍ ÚŘADY
§ 117  
§ 118  
§ 119  
ODDÍL 2 - SPECIÁLNÍ, VOJENSKÉA JINÉ STAVEBNÍ ÚŘADY
§ 120 - Speciální stavební úřady
§ 121 - Vojenské a jiné stavební úřady
ODDÍL 3 - PŮSOBNOST OBCÍ
§ 122  
ODDÍL 4 - VYHRAZENÍ A PŘENESENÍ PRAVOMOCISTAVEBNÍHO ÚŘADU
§ 123  
§ 124  
ČÁST ŠESTÁ - OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
§ 125 - Zajištění zájmů obrany státu
§ 126 - Ochrana složek životního prostředía jiných zvláštních zájmů
§ 127  
ČÁST SEDMÁ - EVIDENCE A UKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE
§ 131 - zrušeny
§ 132  
§ 133  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 134 - Vstup na cizí pozemky a stavby
§ 135 - Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
§ 136 - Řešení rozporů
§ 137 - Občanskoprávní a jiné námitky
§ 138 - Spolupráce orgánů státní správya součinnost právnických osob nebo fyzických osobpodnikajících podle zvláštních předpisů
§ 138a - Obecné technické požadavky na výstavbu
§ 139 - Obecné pojmy
§ 139a - Pojmy územního plánování
§ 139b - Pojmy stavebního řádu
§ 140 - Vztah ke správnímu řádu
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 141 - Přechodná ustanovení
§ 142 - zrušen
§ 143 - Závěrečná ustanovení
§ 144  
§ 145  
Zavřít
MENU