164/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 13. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

164

ZÁKON

ze dne 11. června 1998,

kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem
na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb. a zákona č. 161/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 15 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU