158/1998 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. června 1998 Nabývá účinnosti: 13. července 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
158

ZÁKON

ze dne 18. června 1998,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

      "(2) U nezletilých dětí svěřených na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nebo dlouhodobému pobytu pro vznik nároku na dávku nevyžaduje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU