157/1998 Sb.Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 356/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
157

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

      (1) Předmětem zákona je

a)
stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh,

b)
vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a stanovení působnosti orgánů odborného dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,1) krmiva,2) potraviny,3) kosmetické prostředky,4) nerostné suroviny,5) střelivo,6) výbušniny,7) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,8) přípravky na ochranu rostlin,9) omamné a psychotropní látky,4) chemické zbraně a jejich prekurzory10) a látky poškozující ozónovou vrstvu Země,11) pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy.

      (3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti při přepravě nebezpečných chemických látek a chemických přípravků po železnici,12) po silničních komunikacích,13) po vodě14) a vzduchem,15) při tranzitu látek a přípravků, které jsou pod celním dohledem,16) pokud není součástí tranzitu jejich úprava nebo zpracování, nakládání s odpady17) a odpadními a zvláštními vodami.18)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - KLASIFIKACE A ZKOUŠENÍ LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ
§ 3 - Klasifikace látek a přípravků
§ 4 - Zkoušení látek a přípravků
§ 5 - Správná laboratorní praxe
HLAVA III - REGISTRACE LÁTEK
§ 6 - Povinnost registrace
§ 7 - Žádost o registraci
§ 8 - Doplňkové údaje
HLAVA IV - NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMIA PŘÍPRAVKY
§ 9 - Hodnocení rizika nebezpečných látek
§ 10 - Obecné podmínky nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
HLAVA V - BALENÍ A OZNAČOVÁNÍNEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮA BEZPEČNOSTNÍ LIST
§ 11 - Balení nebezpečných látek a přípravků
§ 12 - Označování nebezpečných látek a přípravků
§ 13  
§ 14 - Bezpečnostní list
HLAVA VI - UVÁDĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ NA TRH
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA VII - AUTORIZACE K NAKLÁDÁNÍS NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA VIII - DOVOZ A VÝVOZVYBRANÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEKA PŘÍPRAVKŮ
§ 21  
HLAVA IX - VEDENÍ EVIDENCE A OZNAMOVÁNÍNEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ
§ 22  
HLAVA X - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVYV OBLASTI NAKLÁDÁNÍS NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY
§ 23 - Výkon státní správy
§ 24 - Ministerstvo životního prostředí
§ 25 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 26 - Česká inspekce životního prostředí
§ 27 - Okresní úřady
§ 28  
§ 29 - Celní orgány
HLAVA XI - POKUTY
§ 30  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA
§ 32  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONAO SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
§ 33  
ČÁST PÁTÁ  
§ 34  
Zavřít
MENU