156/1998 Sb.Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. června 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
156

ZÁKON

ze dne 12. června 1998

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

      (1) Tento zákon stanoví podmínky pro uvádění do oběhu a pro používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů, pro agrochemické zkoušení zemědělských půd, zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, jakož i působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na

a)
hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, které jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny,

b)
hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví,

c)
hnojiva určená k použití jako suroviny k dalšímu zpracování,

d)
směsi hnojiv.

      (3) Ustanovení tohoto zákona se použijí na statková hnojiva jen tehdy, je-li to v nich výslovně uvedeno a v rozsahu jimi stanoveném.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
hnojivem látka obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce,

b)
statkovým hnojivem hnůj, hnojůvka, močůvka, kejda, sláma, jakož i jiné zbytky rostlinného původu vznikající v zemědělské prvovýrobě, nejsou-li dále upravovány,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Uvádění hnojiv do oběhu
§ 4 - Registrace hnojiv
§ 5 - Rozhodnutí o registraci
§ 6 - Registr hnojiv a zveřejnění registrace
§ 7 - Označování a balení hnojiv a pomocných látek
§ 8 - Skladování
§ 9 - Používání hnojiv, statkových hnojiva pomocných látek
§ 10 - Agrochemické zkoušení zemědělských půd
§ 11 - Zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
§ 12 - Odborný dozor
§ 13 - Zvláštní opatření
§ 14 - Pokuty
§ 15 - Vztah ke správnímu řádu
§ 16 - Zmocnění
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Zavřít
MENU