149/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. května 1998 Nabývá účinnosti: 1. září 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
149

ZÁKON

ze dne 12. května 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 poslední větě se za slovo "mechanických" vkládají tato slova: ", elektronickomechanických, elektronických".

      2. V § 1 odst. 2 se slovo "pořadatelem" nahrazuje slovem "provozovatelem".

      3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      "(3) Pravděpodobnost výhry u loterií podle § 2 písm. a) a d) a u tombol podle § 2 písm. b) nesmí být menší než 1 : 200.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      4. V § 1 nově označený odstavec 4 zní:

      "(4) Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod., nemovitosti nebo ceny ve zboží, při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli, uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem produktu, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby, nebo je podmínkou účasti jiná okolnost, která vede k zakoupení určitého produktu, (dále jen "spotřebitelské soutěže"). Provozování spotřebitelských soutěží, při kterých je výsledek slosování určen náhodou, bez souhlasu povolujícího orgánu, je zakázáno.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
Čl. VI - Zrušovací ustanovení
Čl. VII  
Zavřít
MENU