91/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON

ze dne 3. dubna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. První odstavec preambule zákona se vypouští a v jejím druhém odstavci se vypouštějí slova "Aby tyto zásady byly vyjádřeny v právním řádu republiky, usneslo se" a za slovo "republiky" se vkládají slova "se usneslo".

      2. Články I až VII včetně nadpisu se vypouštějí.

      3. § 1 zní:


"§ 1

      (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.

      (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.".

      4. V § 2 se slova "Občané, kteří chtějí spolu uzavřít manželství" nahrazují slovy "Muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen "snoubenci")" a slovo "společenský" se vypouští.

      5. § 3 zní:


"§ 3

      (1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
Čl. IX  
Čl. X - Účinnost
Zavřít
MENU