82/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 1998 Nabývá účinnosti: 15. května 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
82

ZÁKON

ze dne 17. března 1998

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ODPOVĚDNOST STÁTU
A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
ZA ŠKODU


HLAVA PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

      (1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

      (2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu pravomocí svěřených jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").


§ 2

      Odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona se nelze zprostit.

HLAVA DRUHÁ

PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI

Díl první

Odpovědnost státu

Oddíl první

Obecná ustanovení


§ 3

      Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily

a)
státní orgány,

b)
právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena, (dále jen "úřední osoby"),1)

c)
územní samosprávné celky, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem, (dále jen "územní celky v přenesené působnosti").


§ 4

      (1) Za výkon státní správy podle § 3 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin o právních úkonech2) a úkony notáře jako soudního komisaře.3)

      (2) Činnost notáře podle odstavce 1 se považuje za úřední postup.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ODPOVĚDNOST STÁTUA ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮZA ŠKODU
HLAVA PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI
Díl první - Odpovědnost státu
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Oddíl druhý - Rozhodnutí
§ 7 - Nezákonné rozhodnutí
§ 8  
§ 9 - Rozhodnutí o vazbě, trestu nebo ochranném opatření
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Oddíl třetí - Nesprávný úřední postup
§ 13  
Oddíl čtvrtý - Uplatnění nároku
§ 14  
§ 15  
Oddíl pátý - Regresní úhrada
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Společná ustanovení o regresní úhradě
Díl druhý - Odpovědnost územních celkův samostatné působnosti za škodu
Oddíl první - Obecné ustanovení
§ 19  
Oddíl druhý - Nezákonné rozhodnutí
§ 20  
§ 21  
Oddíl třetí - Nesprávný úřední postup
§ 22  
Oddíl čtvrtý - Regresní úhrada
§ 23  
§ 24  
§ 25  
HLAVA TŘETÍ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 26 - Vztah k občanskému zákoníku
§ 27 - Způsob a rozsah náhrady škody
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Promlčecí doby
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA NOTÁŘSKÉHO ŘÁDU
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 39 - Účinnost
Zavřít
MENU