22/1998 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 008 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 11. února 1998 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje


úplné znění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 35/1993 Sb., zákonem č. 96/1993 Sb., zákonem č. 157/1993 Sb., zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 323/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 85/1994 Sb., zákonem č. 114/1994 Sb., zákonem č. 259/1994 Sb., zákonem č. 32/1995 Sb., zákonem č. 87/1995 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 149/1995 Sb., zákonem č. 248/1995 Sb., zákonem č. 316/1996 Sb., zákonem č. 18/1997 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 209/1997 Sb., zákonem č. 210/1997 Sb. a zákonem č. 227/1997 Sb.ZÁKON

České národní rady

o daních z příjmů

      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Tento zákon upravuje

a)
daň z příjmů fyzických osob,

b)
daň z příjmů právnických osob.
ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB


§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

      (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

      (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

      (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci (odst. 5) zdržující se zde jen za účelem poskytnutí odborné pomoci, však mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
§ 3 - Předmět daně z příjmů fyzických osob
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně a daňová ztráta
§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
§ 7 - Příjmy z podnikánía z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 8 - Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 - Příjmy z pronájmu
§ 10 - Ostatní příjmy
§ 11 - Výpočet příjmu spoluvlastníka
§ 12 - Výpočet příjmu účastníka sdružení,které není právnickou osobou
§ 13 - Výpočet příjmů spolupracujících osob
§ 14 - Výpočet daně z příjmůdosažených za více zdaňovacích období
§ 15 - Nezdanitelná část základu daně
§ 16 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob
§ 18 - Předmět daně
§ 19 - Osvobození od daně
§ 20 - Základ daně a položky snižující základ daně
§ 20a  
§ 20b - Samostatný základ daně
§ 21 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zdroj příjmů
§ 23 - Základ daně
§ 24 - Výdaje (náklady)vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 25  
§ 26 - Odpisy hmotného majetkua nehmotného majetku
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Položky odčitatelné od základu daně
§ 35 - Sleva na dani
§ 36 - Zvláštní sazba daně
§ 37  
§ 38  
§ 38a - Zálohy
§ 38b - Minimální výše daně
§ 38c - Zahraniční plátce daně
§ 38d - Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
§ 38e - Zajištění daně
§ 38f - Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍPRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
§ 38ch - Roční zúčtování záloh na daň z příjmůfyzických osob ze závislé činnostia z funkčních požitků
§ 38g - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
§ 38ga - Samostatné daňové přiznání
§ 38h - Vybírání a placení daně z příjmů fyzických osobze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38i - Odpovědnost plátců daně z příjmů fyzických osobze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38j - Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osobze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38k - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daněpři výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osobze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38l - Způsob prokazování nezdanitelných částekze základu daně z příjmů fyzických osobze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38m - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
§ 38n - Daňová ztráta
§ 38o - Stanovení daně z příjmů právnických osobu investičních společnostívytvářejících podílové fondy
§ 38p  
ČÁST PÁTÁ  
§ 39  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Účinnost
Zavřít
MENU