13/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. února 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. ledna 1998 Nabývá účinnosti: 4. února 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

ZÁKON

ze dne 7. ledna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 písm. k) se za slovo "rám" vkládají čárka a tato slova: "válec revolveru".

      2. V § 16 odst. 1 se slova "stanovenému ověření" nahrazují slovy "posouzení shody".

      3. V § 16 odst. 2 se slova "k ověření příslušné státní zkušebně.9)" nahrazují slovy "k posouzení shody podle zvláštního předpisu.7)".

      4. Poznámka č. 7) zní:

____________________
"7)
§ 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU