311/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat

Částka: 104 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. prosince 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 207/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
311

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 4. prosince 1997

o chovu a využití pokusných zvířat


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., (dále jen "zákon"):


HLAVA I

BLIŽŠÍ PODMÍNKY CHOVU
A VYUŽITÍ POKUSNÝCH ZVÍŘAT


ODDÍL PRVNÍ

PODMÍNKY PRO CHOVNÁ,
DODAVATELSKÁ A UŽIVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ


§ 1

Objekty a prostory chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení

      (1) Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení vykonávají podle zákona činnost chovatelů v objektech nebo prostorech nebo na stanoveném území. Uživatelská zařízení vykonávají tuto činnost podle schváleného projektu, který určuje záměry, metodiku nebo standardní operační postup provedení a ukončení pokusů, (dále jen "projekt pokusů").

      (2) Za objekty se považují budovy nebo plochy vymezené jako výběhy, voliéry a nádrže, vybavené pro chov a využití pokusných zvířat (dále jen "zvířata") se systémy chovu:

a)
otevřeným, při němž vstup i výstup zvířat, osob i materiálu je bez bariéry, při dodržení veterinárních a hygienických opatření,

b)
bariérovým, při němž prostor pro zvířata je oddělen od vnějšího prostředí a vstup a výstup zvířat, osob a materiálu je možný pouze způsobem zajišťujícím ochranu před průnikem nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí,

c)
izolátorovým, při němž prostor pro zvířata je trvale a úplně oddělen bariérou od vnějšího prostředí a osob, které se zvířetem manipulují; bariéra zabezpečuje izolaci prostoru, v němž je zvíře chováno, má zvláštní technologické vstupy pro veškerý materiál potřebný pro chov zvířat i provádění pokusů.
. . .

Obsah předpisu:
HLAVA I - BLIŽŠÍ PODMÍNKY CHOVUA VYUŽITÍ POKUSNÝCH ZVÍŘAT
ODDÍL PRVNÍ - PODMÍNKY PRO CHOVNÁ,DODAVATELSKÁ A UŽIVATELSKÁ ZAŘÍZENÍ
§ 1 - Objekty a prostory chovných, dodavatelskýcha uživatelských zařízení
§ 2 - Požadavky na prostory pro zvířata
§ 3 - Skladovací a pomocné prostory
§ 4 - Péče o zvířata
§ 5 - Zoohygienické podmínky pro zvířata uvnitř budov
§ 6 - Výživa a napájení
§ 7 - Preventivní péče o zdraví zvířat
§ 8 - Podmínky ochranypři přemísťování a přepravě zvířat
§ 9 - Převzetí a umístění zvířat
ODDÍL DRUHÝ - PODMÍNKY VYUŽITÍ ZVÍŘAT
§ 10 - Ochrana zvířat při provádění pokusů
§ 11 - Zahájení a ukončení pokusu
§ 12 - Projekt pokusů
§ 13 - Povolení použití zvířat pro projekt pokusů
§ 14 - Podmínky pro udělení akreditace
§ 15 - Udělení akreditace
§ 16 - Akreditační údaje
§ 17 - Podmínky pro udělení osvědčeníchovnému a dodavatelskému zařízení
HLAVA II - SLOŽENÍ A ČINNOST ODBORNÝCH KOMISÍ
§ 18  
HLAVA III - OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘATA ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE
§ 19 - Označování zvířat
§ 20 - Evidence vedená ústřední komisí
§ 21 - Evidence vedená uživatelským zařízením
§ 22 - Evidencevedená chovným a dodavatelským zařízením
HLAVA IV - ROZSAH A ZPŮSOB ZKOUŠEKODBORNÝCH ZNALOSTÍNEZBYTNÝCH PRO OSVĚDČENÍODBORNÉ ZPŮSOBILOSTIK PRÁCI SE ZVÍŘATY
§ 23  
HLAVA V - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 24  
§ 25 - Účinnost
Příloha č. 1 - TABULKA 1 Obvyklé druhy laboratorních zvířat TABULKA 2 Sledování zdravotního stavu laboratorních zvířat
Příloha č. 2 - Obecné pokyny pro chov pokusných zvířat
Příloha č. 3 - Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění
Přílohy č. 4 - Rozsah odborných znalostí pro získání osvědčení odborné způsobilosti podle § 17 zákona (příloha č. 4) Rozsah odborných znalostí k získání osvědčení odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele zvířat v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních (příloha č. 5)
Zavřít
MENU