307/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 16. prosince 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 364/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
307

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb.,
o Fondu dětí a mládeže


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 2 se za slova "fyzických a právnických osob" vkládají tato slova: ", jakož i z prodejů těchto majetkových účastí".

      2. V § 5 odst. 3 věta první zní: "Po skončení roku sestavuje Fond roční účetní závěrku současně s výroční zprávou o činnosti Fondu (dále jen "výroční zpráva") a předkládá je k vyjádření vládě a ke schválení Poslanecké sněmovně do tří měsíců po skončení rozpočtového roku.".

      3. V § 6 odst. 1 se za slovy "tohoto zákona" nahrazuje spojka "a" čárkou a na konci se za slovo "Fondu" připojují tato slova: "a k podnikatelské a další činnosti podle § 4 odst. 2".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU