306/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
306

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 20 odst. 3 větě první se číslovka "0,025" nahrazuje číslovkou "0,05" a číslovka "0,075" se nahrazuje číslovkou "0,05".

      2. V § 20 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Organizace nebo malá organizace neplatí penále za dobu, po kterou již není ani organizací ani malou organizací [§ 3 odst. 1 písm. a) a b)].".

      3. § 20 se doplňuje odstavcem 10, který včetně poznámky č. 64) zní:

      "(10) Pro účely zvláštních předpisů64) se za dlužné pojistné považuje i dlužné penále.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU