305/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. prosince 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
305

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 6 odst. 1 a 3 znějí:

      "(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.

      (3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV - Změna a doplnění zákona České národní radyč. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
Zavřít
MENU