304/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

Částka: 101 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. prosince 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. listopadu 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
304

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění zákona č. 38/1995 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slova "silniční dopravy" vkládají tato slova: "silničními motorovými vozidly (dále jen "vozidlo")".

      2. V § 2 odst. 1 se na konci připojují tato slova: "a při níž nedochází ke vzniku právního vztahu založeného smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí".

      3. V § 2 odst. 2 se za slova "přeprava osob" vkládají slova "(linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná doprava, taxislužba)" a za slova "nebo věcí" se vkládají slova "(nákladní doprava)".

      4. V § 2 odst. 3 se za písmenem b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

"c)
linkou souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu,

d)
spojem dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním řádem.".

      5. V § 2 odst. 5 v první větě se slova "pro cizí potřeby nebo pro vlastní potřeby" vypouštějí.

      6. V § 2 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které včetně poznámky č. 1a) znějí:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU