256/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. října 1997 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. září 1997 Nabývá účinnosti: 15. října 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
256

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. září 1997,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb.,
kterou se provádí zákon o krmivech      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 4 odst. 7, § 6 odst. 2 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:


Čl. I

      Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

      "(6) U krmiv s obsahem nežádoucích látek jsou považovány údaje zkoušených hodnot nežádoucích látek za ještě vyhovující, pokud se neodchylují od nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 3 ve sloupci 3 o více, než je stanovena analytická tolerance, jíž se pro účely této vyhlášky rozumí těsnost shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém materiálu v různých laboratořích, různými pracovníky, za použití různých přístrojů a zařízení.".

      2. § 3 odst. 1 zní:

      "(1) Maximální limity radioaktivní kontaminace vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 jsou:

a)
u kompletních krmiv pro prasata 1250 Bq.kg-1,

b)
u kompletních krmiv pro drůbež, jehňata, telata 2500 Bq.kg-1,

c)
u ostatních krmiv 5000 Bq.kg-1.".

      3. § 5 zní:


"§ 5

      (1) U krmných surovin jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, pokud:

a)
u jakostních znaků deklarovaných podle přílohy č. 4 sloupce 5 a u dalších deklarovaných jakostních znaků a u limitních jakostních znaků, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než stanoví tolerance uvedené v příloze č. 5 ve sloupci 4,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU