253/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
253

ZÁKON

ze dne 24. září 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 84/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, publikovaného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 103/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 25 se vkládá nový § 26, který včetně nadpisu zní:


"§ 26

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem

      (1) Za podmínek uvedených v § 24 odst. 1 může soud podmíněně upustit od potrestání, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.

      (2) Při podmíněném upuštění od potrestání stanoví soud zkušební dobu až na jeden rok a zároveň vysloví nad pachatelem dohled.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné a závěrečné ustanovení
Zavřít
MENU