252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1997 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
252

ZÁKON

ze dne 24. září 1997

o zemědělství


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Účel zákona

      Účelem tohoto zákona je

a)
vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b)
vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c)
stanovit povinnost náhrady újmy pro osoby poškozené přikázanými režimy hospodaření vyplývajícími ze zákonných omezení.


§ 2

Podpora zemědělství

      (1) Stát přispívá k tvorbě podmínek pro udržování výrobního potenciálu zemědělství nepřímými podporami, přímou podporou podpůrnými programy a vytvářením podmínek pro cenovou stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami, zejména pomocí skladištních poukázek, termínovaných obchodů, certifikací veřejných skladů obilí a podporou fungování komoditních burz.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Podpora zemědělství
§ 3 - Ochrana agrárního trhu
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Náhrada újmy
§ 6 - Závěrečné ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Zemědělské výrobky, na které se vztahují zvláštní ochranná opatření při dovozu do České republiky
Zavřít
MENU