217/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. července 1997 Nabývá účinnosti: 8. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

ZÁKON

ze dne 30. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní
rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky č. 2e) zní:

      "(3) Pozemky, k nimž trvá právo náhradního užívání,2e) nejsou vyloučeny z pozemkových úprav.

____________________
2e)
§ 22 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      2. V § 3 se dosavadní odstavec 4 vypouští.

      3. V § 3 v nově označeném odstavci 4 se čárka nahrazuje tečkou a část věty za čárkou se vypouští.

      4. § 3 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

      "(5) Nebrání-li to účelu pozemkových úprav nebo je-li to v zájmu jeho dosažení, může být rozsah území dotčeného pozemkovými úpravami (dále jen "obvod pozemkových úprav") určen tak, že do obvodu pozemkových úprav mohou být zahrnuty i sousední pozemky z jiných katastrálních území, bude-li tím dosaženo účelnějšího tvaru a funkčního uspořádání pozemků v obvodu pozemkových úprav. Jde-li o katastrální území různých okresů, okresní pozemkový úřad [§ 11 písm. a)], který zahájil řízení o pozemkových úpravách, zahrne předmětné pozemky do obvodu pozemkových úprav po dohodě s okresním pozemkovým úřadem, v jehož okrese se příslušné pozemky nacházejí.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU