211/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
211

ZÁKON

ze dne 31. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb. a zákona č. 132/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 5 odst. 3 se slova "3 %" nahrazují slovy "2 %".

      2. V § 7 odst. 4 se za druhou větu vkládají tyto věty: "Do počtu let rozhodných pro účely výpočtu výše rezervy se zahrnuje rok zahájení tvorby rezervy. Do tohoto počtu let se nezahrnuje předpokládaný rok zahájení opravy.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU