203/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. července 1997 Nabývá účinnosti: 28. srpna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 340/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
203

ZÁKON

ze dne 30. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 19 odst. 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky č. 2e) zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU