201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
201

ZÁKON

ze dne 31. července 1997

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI
STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ


§ 1

      Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.


§ 2

      (1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat a další plat.

      (2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.


§ 3

Plat

      (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

      (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

      (3) Platovou základnou je 0,9násobek souhrnu nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním předpisem3) pro zaměstnance ministerstev.

      (4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci

okresního
státního
zastupitelství
ve výši
krajského
státního
zastupitelství
ve výši
vrchního
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTISTÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Plat
§ 4 - Plat při zastupování
§ 5 - Plat při dočasném přidělení
§ 6 - Plat za práci přesčas
§ 7 - Praxe
§ 8 - Další plat
§ 9 - Plat při dočasném zproštění výkonu služby
§ 10 - Naturální plnění
§ 11 - Společná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 143/1992 SB.,O PLATU A ODMĚNĚZA PRACOVNÍ POHOTOVOSTV ROZPOČTOVÝCHA V NĚKTERÝCH DALŠÍCH ORGANIZACÍCHA ORGÁNECH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 18  
ČÁST TŘETÍ  
§ 19  
Zavřít
MENU