152/1997 Sb.Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 1997 Nabývá účinnosti: 10. července 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 228/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 16. června 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

ZÁKON

ze dne 17. června 1997

na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Pojmy

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
dumpingovým výrobkem výrobek, jehož vývozní cena, za kterou je vyvážen do České republiky, je nižší než normální hodnota obdobného výrobku při běžném obchodu v zemi vývozu,

b)
výrobkem movitá věc, která je vyvážena do České republiky,

c)
obdobným výrobkem výrobek srovnatelný ve všech znacích s výrobkem, o nějž jde; není-li takového výrobku, pak jiný výrobek, který má blízce podobné charakteristické vlastnosti jako dotčený výrobek,

d)
vývozcem fyzická nebo právnická osoba, která ze zahraničí vyváží zboží na území České republiky,

e)
běžným obchodem situace, kdy

1.
se obchod uskutečňuje mezi na sobě nezávislými subjekty, které nejsou v spojení ani mezi nimi neexistuje dohoda narušující hospodářskou soutěž,

2.
množství prodávaných výrobků umožňuje řádné porovnání a

3.
výrobek je prodáván za cenu odpovídající ekonomicky oprávněným nákladům a přiměřenému zisku,

f)
spojením subjektů situace, kdy

1.
jeden z nich přímo nebo nepřímo kontroluje druhého,

2.
oba jsou přímo nebo nepřímo kontrolovány třetí osobou, nebo

3.
společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu,

jen za předpokladu důvodného podezření, že účinek spojení způsobuje odlišné chování ve srovnání se subjekty, které ve spojení nejsou,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Pojmy
§ 2 - Vývozní cena
§ 3 - Normální hodnota
§ 4 - Porovnání
§ 5 - Dumpingové rozpětí
§ 6 - Podstatná újma
§ 7  
ČÁST DRUHÁ  
HLAVA I - ŠETŘENÍ PODNĚTU O DOVOZUDUMPINGOVÝCH VÝROBKŮ
§ 8  
§ 9  
HLAVA II - ŘÍZENÍ O DOVOZUDUMPINGOVÝCH VÝROBKŮ
Díl 1 - Zahájení a průběh řízení
§ 10 - Zahájení řízení
§ 11  
§ 12 - Zjišťování důkazů
§ 13  
§ 14 - Důvěrné informace
§ 15 - Ústní jednání
§ 16  
§ 17  
Díl 2 - Rozhodování v řízení
§ 18 - Zastavení řízení
§ 19 - Prozatímní antidumpingové clo
§ 20 - Přijetí závazku
§ 21 - Řízení po přijetí závazku
§ 22 - Porušení závazku
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Konečné clo
Díl 3 - Společná ustanovení pro prozatímní a konečné clo
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Vrácení cla
HLAVA III - ZMĚNA A ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ
§ 29  
§ 30 - Snížení konečného cla nebo závazku
§ 31 - Zrušení konečného cla nebo závazku
§ 32 - Prodloužení konečného cla nebo závazku
§ 33  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNY A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 34  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35 - Vztah ke správnímu řádu
§ 36 - Řízení o vývozu dumpingových výrobkůvedená ve třetích státech
§ 37 - Vztah zákona k mezinárodním smlouvám
§ 38  
§ 39 - Účinnost
Zavřít
MENU