151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

ZÁKON

ze dne 17. června 1997

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen "majetek") a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy.1) Odkazují-li tyto předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.

        (2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen2) a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů.

        (3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí

a)   v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování,3)

b)   při převádění majetku podle zvláštního předpisu.4)


§ 2

Způsoby oceňování majetku a služeb

        (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsoby oceňování majetku a služeb
HLAVA DRUHÁ - NEMOVITOSTI
Díl první - Stavby
§ 3 - Členění staveb
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Oceňování bytu a nebytového prostoru
Díl druhý - Pozemky
§ 9 - Členění pozemků
§ 10 - Oceňování stavebního pozemku
§ 11 - Oceňování zemědělského pozemku
§ 12 - Oceňování lesního pozemku
§ 13 - Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků
Díl třetí - Trvalé porosty
§ 14 - Členění trvalých porostů
§ 15 - Oceňování lesního porostu
§ 16 - Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révya okrasných rostlin
HLAVA TŘETÍ - MAJETKOVÁ PRÁVA
§ 17 - Oceňování majetkových práv vyplývajícíchz průmyslových práv a práv na označení a výrobnětechnických poznatků
§ 18 - Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
HLAVA ČTVRTÁ - CENNÉ PAPÍRY
§ 19 - Oceňování veřejně obchodovatelných cennýchpapírů obchodovaných na veřejném trhu
§ 20 - Oceňování veřejně obchodovatelnýchcenných papírů neobchodovaných na veřejnémtrhu a veřejně neobchodovatelných cenných papírů
HLAVA PÁTÁ - OSTATNÍ MAJETEK
§ 21 - Oceňování platebních prostředkůa platebních karet, cenin a vkladů
§ 22 - Oceňování pohledávek a závazků, nárokůze životního pojištění a penzijního připojištěníse státním příspěvkem
§ 23 - Oceňování podílů v obchodních společnostecha účastí v družstvech
HLAVA ŠESTÁ - PODNIK
§ 24 - Oceňování podniku
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 526/1990 SB., O CENÁCH,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 265/1991 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI CEN,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 328/1991 SB.,O KONKURSU A VYROVNÁNÍ, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCHPOPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCHPŘEDPISŮ
§ 28  
ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANIDAROVACÍ A DANI Z PŘEVODUNEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCHPŘEDPISŮ
§ 29  
ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 31  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 588/1992 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 32  
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU