113/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. května 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb.,
o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 písm. f) zní:

"f)
zahraničním zbožím jiné zboží než české. České zboží se vývozem do zahraničí stává zahraničním zbožím, pokud není propuštěno do režimu tranzitu,".

      2. V § 3 odst. 1 se za slovy "celních sazeb" nahrazuje písmeno "a" čárkou a na konci věty se připojují tato slova: "a dalších oblastech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem".

      3. § 3 odst. 2 písm. a) zní:

"a)
spotřebních daní a daně z přidané hodnoty v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,".

      4. § 4 až 6 včetně poznámek č. 1), 2), 3), 3a) a 3b) znějí:


"§ 4

      (1) Celní správa České republiky je soustavou celních orgánů, kterou tvoří Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady (dále jen "celní správa").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Příloha k zákonu - A. Územní působnost celních ředitelství B. Územní působnost celních úřadů
Zavřít
MENU