110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
110

ZÁKON

ze dne 24. dubna 1997

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY


§ 1

Předmět úpravy

      Účelem zákona je stanovit povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.


§ 2

Základní pojmy

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva1) a omamné nebo psychotropní látky,2)

b)
potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny živočišného původu,

c)
surovinami zemědělské, lesní, mořské a jiné produkty určené pro výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,

d)
surovinami živočišného původu všechny části těl zvířat, ptáků, zvěřiny, mořských a sladkovodních živočichů, mléko, vejce a včelí produkty,

e)
zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, vyhláškou nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b),

f)
jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškou,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti výrobců potravin
§ 4 - Ozařování potravin
§ 5 - Balení potravin
§ 6 - Označování potravin
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Uvádění potravin do oběhu
§ 11  
§ 12 - Tabákové výrobky
§ 13 - Přeprava potravin a tabákových výrobků
§ 14 - Státní dozor
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Pokuty
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
§ 19  
ČÁST DRUHÁ  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 22  
ČÁST PÁTÁ  
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ  
§ 24  
ČÁST SEDMÁ  
§ 25  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU