77/1997 Sb.Zákon o státním podniku

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

ZÁKON

ze dne 20. března 1997

o státním podniku


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy a základní ustanovení


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje postavení a právní poměry státního podniku (dále jen "podnik") založeného ministerstvem.§ 2

Základní ustanovení

        (1) Podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.


        (2) K tomuto majetku má podnik právo hospodaření.1)


        (3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, k němuž má podnik právo hospodaření při svém vzniku.


        (4) Obchodním jměním podniku se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní majetek podniku a jeho závazky.


        (5) Určeným majetkem je majetek státu, který je vymezen jako určený majetek v zakládací listině. S určeným majetkem může podnik nakládat pouze se souhlasem ministerstva, které vykonává funkci zakladatele. Tento majetek se zapisuje do obchodního rejstříku. K takovému majetku lze zřídit zástavní právo pouze se souhlasem zakladatele.§ 3

Zakladatel podniku

        (1) Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo, do jehož působnosti spadá předmět podnikání podniku.


        (2) Podniky založené podle tohoto zákona jsou zřizovány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Zakladatel podniku
ČÁST DRUHÁ - ZALOŽENÍ, VZNIK, ZRUŠENÍ A ZÁNIKSTÁTNÍHO PODNIKU
§ 4 - Založení podniku
§ 5 - Vznik podniku
§ 6 - Zrušení podniku
§ 7 - Sloučení, splynutí a rozdělení podniku
§ 8  
§ 9 - Likvidace podniku
§ 10 - Zánik podniku
ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY PODNIKU
§ 11  
§ 12 - Ředitel
§ 13 - Dozorčí rada
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI ZAKLADATELE
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - MAJETKOVÉ POSTAVENÍ A FONDYPODNIKU
§ 16  
§ 17 - Nakládání s určeným majetkem
§ 18 - Účetnictví podniku
§ 19 - Fondy podniku
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Přeměna Českých drah na státní podnikČeské dráhy
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU