21/1997 Sb.Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. února 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 27. února 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 594/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 3. prosince 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

ZÁKON

ze dne 24. ledna 1997

o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií
podléhajících mezinárodním kontrolním režimům


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy zákona

      (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze vyvážet z České republiky nebo dovážet do České republiky zboží a technologie podléhající mezinárodním kontrolním režimům (dále jen "kontrolní režim"), a působnost orgánů státní správy v této oblasti.

      (2) Orgány státní správy, které jsou odpovědny za uplatňování kontrolního režimu podle tohoto zákona, jsou povinny zohledňovat cíle mezinárodních institucí působících v oblasti mnohostranné kontroly strategického zboží a v oblasti nešíření jaderných, chemických a biologických zbraní, jichž je Česká republika členem nebo je vláda České republiky uznává, při současném naplňování zahraničněpolitických, bezpečnostních a obchodních zájmů státu v této oblasti.


Vymezení základních pojmů

§ 2

      (1) Kontrolnímu režimu podle tohoto zákona jsou podrobeny

a)
zařízení, sestavy, výrobky, jejich části a součásti, materiály, software, chemické a biologické látky a viry, prekurzory,

b)
technologie, jimiž se rozumí informace a výrobně technické poznatky ve zhmotnělé podobě nebo na médiích pro elektronický přenos dat, modely, prototypy, technické výkresy a náčrtky, diagramy, světlotisky nebo příručky, nebo ve zhmotnělé podobě výcvikové nebo technické soupravy, jež mohou být použity k vyhotovení technických plánů k výrobě, k využití anebo přepracování zboží, včetně programového vybavení a technických údajů, avšak nikoliv zboží samotné,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy zákona
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3  
§ 4 - Všeobecné povinnosti vývozce, dovozce a uživatele
ČÁST DRUHÁ - POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ
§ 5  
§ 6 - Individuální licence
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Individuální otevřené licence
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Předběžný souhlas k jednání
§ 16 - Všeobecné licence
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Licenční řízení ve zvláštních případech
ČÁST TŘETÍ - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEKKONTROLNÍHO REŽIMUA UPLATŇOVÁNÍ SANKCÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Ukládání sankcí
§ 25  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
Zavřít
MENU