322/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 14 odst. 3 se vypouštějí slova "a 4".

      2. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky č. 2b) znějí:

      "(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat.2b)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU