238/1996 Sb.Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 070 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 4. září 1996 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 4. září 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
238

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona ze dne 11. července 1991 č. 328 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá ze změn
a doplnění provedených zákonem ze dne 25. března 1993 č. 122 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb.,
zákonem ze dne 23. března 1994 č. 74 Sb., zákonem ze dne 29. dubna 1994 č. 117 Sb.,
zákonem ze dne 8. července 1994 č. 156 Sb., zákonem ze dne 3. listopadu 1994 č. 224 Sb.,
zákonem ze dne 18. dubna 1995 č. 84 Sb. a zákonem ze dne 13. března 1996 č. 94 Sb.

ZÁKON

o konkursu a vyrovnání      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.

      (2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky.

      (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.

§ 1a

      Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 1a  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - KONKURS
§ 4 - Návrh na prohlášení konkursu
§ 5  
§ 5a - Ochranná lhůta
§ 5b  
§ 5c  
§ 5d  
§ 5e  
§ 5f - zrušen
§ 6 - Konkursní podstata
§ 7 - Účastníci konkursu
§ 8 - Správce podstaty
§ 9  
§ 10 - Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor
§ 11  
§ 11a  
§ 12 - Dohled soudu
§ 12a - Prohlášení konkursu
§ 13  
§ 13a  
§ 14 - Účinky prohlášení konkursu
§ 14a  
§ 15 - Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů
§ 16  
§ 17 - Zjištění podstaty
§ 18  
§ 18a  
§ 19  
§ 20 - Přihlášky pohledávek
§ 21 - Přezkumné jednání
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 27 - Zpeněžení
§ 27a  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Rozvrh
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Nucené vyrovnání
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Zrušení konkursu
§ 44a  
§ 45  
ČÁST TŘETÍ - VYROVNÁNÍ
§ 46 - Návrh na vyrovnání
§ 47  
§ 48 - Účastníci vyrovnání
§ 49 - Účinky podání návrhu
§ 50 - Rozhodnutí o návrhu
§ 51  
§ 52 - Účinky povolení vyrovnání
§ 53 - Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání
§ 54 - Přednostní pohledávky
§ 55 - Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
§ 56 - Přihlášky pohledávek
§ 57 - Seznam přihlášek
§ 58 - Vyrovnací jednání
§ 59 - Popření pohledávky
§ 60 - Potvrzení vyrovnání
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Účinky potvrzeného vyrovnání
§ 64 - Následky neplnění
§ 65 - Následky podvodných jednání
§ 66 - Zastavení a skončení vyrovnání
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 67 - zrušen
§ 67a - Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka
§ 67b  
§ 67c - Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě
§ 67d  
§ 68 - Vztah k restitučním nárokům
§ 68a - Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu
§ 69 - Konkursy s cizím prvkem
§ 70 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Účinnost
Zavřít
MENU