175/1996 Sb.Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. června 1996 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. června 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb., zákonem č. 468/1991 Sb.,
zákonem č. 318/1993 Sb., zákonem č. 237/1995 Sb. a zákonem č. 86/1996 Sb.

ZÁKON

o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

zrušen

ČÁST I

PRÁVO AUTORSKÉ

§ 2

Dílo

      (1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.

      (2) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na právní předpisy a rozhodnutí, veřejné listiny, úřední spisy, denní zprávy, ani na projevy přednesené při projednávání veřejných záležitostí; k soubornému vydání takových projevů nebo k jejich zařazení do sborníku je však třeba svolení toho, kdo je proslovil.

§ 3

Zpracování a překlad díla

      (1) Předmětem autorského práva jsou také nová díla původní, která vznikla osobitým tvůrčím zpracováním díla jiného.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - PRÁVO AUTORSKÉ
§ 2 - Dílo
§ 3 - Zpracování a překlad díla
§ 4 - Dílo souborné
§ 5 - Díla spojená
§ 6 - Dílo filmové
§ 7 - Dílo spoluautorů
§ 8 - Dílo anonymní a pseudonymní
§ 9 - Vznik autorského práva k dílu
§ 10 - Uveřejnění a vydání díla
§ 11 - Země původu díla
§ 12 - Obsah autorského práva
§ 13  
§ 14 - Užití díla
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Převod autorských práv
§ 20 - zrušen
§ 21  
§ 22 - Smlouvy o šíření díla
§ 23  
§ 24 - Smlouva nakladatelská
§ 25  
§ 26 - Smlouva o veřejném provozování díla
§ 26a - Smlouva o šíření díla půjčováním nebo pronájmem rozmnoženin díla
§ 27 - Smlouva o vytvoření díla
§ 28 - Smlouvy o jiném užití díla
§ 29 - Přechod autorského práva
§ 30 - Převod originálu nebo rozmnoženiny díla
§ 31  
§ 32 - Ohrožení nebo porušení autorského práva
§ 32a  
§ 33 - Trvání práv
§ 34  
§ 35 - Volná díla
ČÁST II - PRÁVA VÝKONNÝCH UMĚLCŮ
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST III - zrušena
ČÁST IV - PRÁVA VÝROBCŮ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ A ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH ORGANIZACÍ
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
ČÁST V - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 49 - zrušen
§ 50  
§ 51 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 52  
§ 53  
§ 53a  
§ 54  
§ 55  
§ 1 - zrušen
Zavřít
MENU