154/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 1996 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 9. května 1996 Nabývá účinnosti: 5. června 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
154

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství


ze dne 9. května 1996

k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost
pro provozování živností řemeslných      Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 22 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. (dále jen "zákon"):

§ 1

Kvalifikační zkouška

      (1) Kvalifikační zkouška1) (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách2) nebo ve středních odborných učilištích3) (dále jen "vzdělávací zařízení"). Orgán státní správy, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, zajišťuje vždy pro příslušný školní rok uveřejnění místa a názvu vzdělávacího zařízení, ve kterém se zkouška koná, v Obchodním věstníku.4) Současně tento orgán státní správy uvede, pro které řemeslné živnosti lze u vzdělávacího zařízení zkoušku konat.

      (2) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč vzdělávacímu zařízení uveřejněnému v Obchodním věstníku.

V přihlášce uvede:

a)
název a adresu vzdělávacího zařízení;

b)
jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, trvalý pobyt;

c)
živnost (obor provozované živnosti);

d)
prohlášení, že se podřizuje podmínkám této vyhlášky při konání zkoušky, zejména pak zkušebnímu řádu;

e)
datum vyhotovení, vlastnoruční podpis.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Kvalifikační zkouška
§ 2 - Zkušební komise
§ 3 - Obsahová náplň a způsob provádění zkoušky
§ 4 - Oznámení výsledku zkoušky a vydání osvědčení
§ 5 - Zkušební řád
§ 6 - Stanovení náhradního termínu a opakování zkoušky
§ 7 - Závěrečná ustanovení
§ 8  
Příloha č. 1 - Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé řemeslné živnosti podle § 3 vyhlášky č. 154/1996 Sb.
Příloha č. 2 - Zkušební řád
Zavřít
MENU