152/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

ZÁKON


ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "včetně vkladních listů a vkladových certifikátů (§ 76 odst. 2),".

      2. § 1 odst. 2, 3 a 4 znějí:

      "(2) Listina, která je cenným papírem podle odstavce 1 (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír), pokud tak stanoví zákon.

      (3) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.

      (4) Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) nebo stanovené jiným zákonem.".

      3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky č. 11 a) znějí:

      "(2) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.

      (3) Pokud právní předpis11a) označuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU