148/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs46/1996/2 Sb.


ZÁKON

ze dne 25. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 2 písm. b) včetně poznámky č. 3a) zní:

"b)
zakázky, jejichž předmět požívá ochrany autorského zákona3) nebo zákonů upravujících práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví,

__________________________________
3a)
Např. zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech.".

      2. § 1 odst. 2 se doplňuje písmeny d) až l), která včetně poznámek č. 4a) až 4d) znějí:

"d)
nákup uměleckých, historických nebo sbírkových předmětů uskutečňovaný na dražbách konaných mimo exekuci4a) a nákup knihovních fondů jako celku,4b)

e)
plnění veřejné zakázky, které může poskytnout právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem či jiným správním úřadem nebo územním samosprávným celkem nebo jejímž jediným zakladatelem je zadávající subjekt,

f)
závazky veřejné služby,4c)

g)
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti upravené zvláštními předpisy,4d)

h)
nákup, údržbu a obnovu majetku České republiky v zahraničí,

i)
zakázky zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí,

k)
zakázky související s návštěvami oficiálních představitelů jiných států a vlád v České republice,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU