138/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státáních orgánů a soudců

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 24. května 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
138

ZÁKON


ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 2 se za větu druhou vkládá tato věta: "Doba jiné omluvené nepřítomnosti v práci se soudci do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí.".

      2. V § 5 odst. 1 se vypouští písmeno l).

Písmeno m) se označuje jako písmeno l).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU