137/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
137

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 5 odst. 2 písm. c) se za slova "důchodového zabezpečení," vkládají tato slova: "s výjimkou zvýšení důchodu pro bezmocnost,".

      2. V § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "které uzavřelo sňatek, pokud jeho manželem není také nezaopatřené dítě, nebo".

      3. V § 12 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU