94/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. června 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
94

ZÁKON


ze dne 13. března 1996,

kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky.".

      2. V § 1 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.".

      3. § 1 odst. 4 se vypouští.

      4. § 2 odst. 2 se vypouští.

      5. § 3 zní:

"§ 3

      (1) Není-li stanoveno jinak, použijí se pro konkurs a vyrovnání přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU