91/1996 Sb.Zákon o krmivech

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. září 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
91

ZÁKON


ze dne 15. března 1996

o krmivech


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      (1) Tento zákon stanoví podmínky pro výrobu, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně oprávnění ukládat sankce.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny ke krmení zvířat dovezených na území České republiky za účelem svodu zvířat1) v množství odpovídajícímu délce svodu a druhu zvířat a na výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů, které jsou určeny pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny.

§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky jednotlivé (dále jen "krmné suroviny") nebo ve směsích (dále jen "krmné směsi"), popřípadě s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu zvířat,

b)
doplňkovými látkami látky, které při použití v krmivech ovlivňují příznivě vlastnosti krmiv, zdraví zvířat nebo živočišnou produkci, nejde-li o veterinární léčiva nebo přípravky,2)

c)
premixy směsi doplňkových látek nebo aminokyselin bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, které jsou určeny k výrobě krmiv, nejde-li o veterinární léčiva nebo přípravky,2)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní ustanovení
ČÁST DRUHÁ - VÝROBA A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ
§ 4  
§ 5 - Vedení evidence
§ 6 - Odborná způsobilost
§ 7 - Požadavky na výrobní provozy a zařízení
§ 8 - Registrace výrobců a dovozců
§ 9 - Rozhodnutí o registraci
§ 10 - Zveřejnění registrace výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů
§ 11 - Označování a balení
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Skladování a přeprava
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ
§ 16  
§ 17 - Vzorkování a laboratorní zkoušení
§ 18 - Zvláštní opatření
§ 19 - Pokuty
ČÁST ČTVRTÁ - VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY
§ 20  
§ 21  
ČÁST PÁTÁ  
§ 22 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU