89/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON


ze dne 14. března 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 včetně poznámek č. 2) až 2f) zní:

"§ 2

      (1) V katastru se evidují

a)
pozemky v podobě parcel,

b)
budovy spojené se zemí pevným základem, a to

1.
budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

2.
budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

c)
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona,

d)
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen "vlastník") nebo jiná osoba oprávněná z právního vztahu (dále jen "jiný oprávněný"),

e)
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,

f)
stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.

      (2) V katastru se neevidují drobné stavby.2a)

      (3) Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen "zemědělské pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU