85/1996 Sb.Zákon o advokacii

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

ZÁKON


ze dne 13. března 1996

o advokacii


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen "výkon advokacie").

      (2) Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

§ 2

      (1) Právní služby mohou poskytovat jen advokáti, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným.

      (2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění

a)
notářů, patentových zástupců a daňových poradců,1) popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,

b)
zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, popřípadě člena družstva poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí povinností vyplývajících z tohoto poměru.

§ 3

      (1) Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.

      (2) Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech.

      (3) Ustanovením odstavce 2 není dotčeno omezení rozsahu oprávnění advokátů poskytovat právní služby stanovené tímto zákonem (§ 5 odst. 3).
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ADVOKÁT
HLAVA PRVNÍ - Předpoklady pro výkon advokacie
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA DRUHÁ - Způsob výkonu advokacie
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Sdružení
§ 15 - Veřejná obchodní společnost
HLAVA TŘETÍ - Práva a povinnosti advokátů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
HLAVA ČTVRTÁ - Kárná odpovědnost
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST ČTVRTÁ - ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Sněm
§ 43  
§ 44 - Představenstvo
§ 45 - Předseda Komory
§ 46 - Kontrolní rada
§ 47 - Kárná komise
§ 48  
§ 49  
ČÁST PÁTÁ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
Zavřít
MENU