28/1996 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 010 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 15. února 1996 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 15. února 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1998
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
28

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 č. 586 Sb., o daních
z příjmů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady
ze dne 21. prosince 1992 č. 35 Sb., zákonem ze dne 25. února 1993 č. 96 Sb., zákonem ze dne
19. května 1993 č. 157 Sb., zákonem ze dne 10. července 1993 č. 196 Sb.,
zákonem ze dne 3. prosince 1993 č. 323 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb.,
zákonem ze dne 24. března 1994 č. 85 Sb., zákonem ze dne 27. dubna 1994 č. 114 Sb.,
zákonem ze dne 8. prosince 1994 č. 259 Sb., zákonem ze dne 8. února 1995 č. 32 Sb.,
zákonem ze dne 20. dubna 1995 č. 87 Sb., zákonem ze dne 26. května 1995 č. 118 Sb.,
zákonem ze dne 29. června 1995 č. 149 Sb. a zákonem ze dne 28. září 1995 č. 248 Sb.

ZÁKON

České národní rady

o daních z příjmů      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

      Tento zákon upravuje

a)
daň z příjmů fyzických osob,

b)
daň z příjmů právnických osob.

ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

      (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

      (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

      (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, a zahraniční odborníci (odst. 5) zdržující se zde jen za účelem poskytnutí odborné pomoci však mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
§ 3 - Předmět daně z příjmů fyzických osob
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně a daňová ztráta
§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
§ 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 8 - Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 - Příjmy z pronájmu
§ 10 - Ostatní příjmy
§ 11 - Výpočet příjmu spoluvlastníka
§ 12 - Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou
§ 13 - Výpočet příjmů spolupracujících osob
§ 14 - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
§ 15 - Nezdanitelná část základu daně
§ 16 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob
§ 18 - Předmět daně
§ 19 - Osvobození od daně
§ 20 - Základ daně a položky snižující základ daně
§ 21 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zdroj příjmů
§ 23 - Základ daně
§ 24 - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 25  
§ 26 - Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Položky odčitatelné od základu daně
§ 35 - Sleva na dani
§ 36 - Zvláštní sazba daně
§ 37  
§ 38  
§ 38a  
§ 38b - Minimální výše daně
§ 38c - Zahraniční plátce daně
§ 38d - Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
§ 38e - Zajištění daně
§ 38f - Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
§ 38ch - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38g - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
§ 38h - Vybírání a placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38i - Odpovědnost plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38j - Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38k - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně při výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38l - Způsob prokazování nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38m - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
§ 38n - Daňová ztráta
ČÁST PÁTÁ  
§ 39  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. III - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
Čl. V - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ K ČL. I
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Účinnost
Příloha k zákonu - Třídění hmotného majetku a nehmotného majetku do odpisových skupin
Zavřít
MENU