26/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 1996 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 23. ledna 1996 Nabývá účinnosti: 1. března 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství


ze dne 23. ledna 1996

o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení


      Ministerstvo hospodářství stanoví podle § 4 odst. 1 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

      Touto vyhláškou se stanoví postup při ověřování a schvalování telekomunikačních zařízení1) připojovaných přímo nebo nepřímo ke koncovému bodu2) jednotné telekomunikační sítě.3)


§ 2

Základní pojmy

      Pro účely této vyhlášky se telekomunikačním koncovým zařízením (dále jen "koncové zařízení") rozumí zařízení

a)
určené nebo použitelné k tomu, aby vysílalo, zpracovávalo, přenášelo či přijímalo informace, a to jak při přímém připojení na koncový bod jednotné telekomunikační sítě, tak i součinností s jednotnou telekomunikační sítí při přímém nebo nepřímém připojení ke koncovému bodu jednotné telekomunikační sítě,

b)
používající pro bezkabelový přenos informace optického paprsku a navazující přímo nebo nepřímo na koncový bod jednotné telekomunikační sítě,

c)
používající pro přenos informace elektromagnetické vlny v pásmu rádiových vln (mimo pohyblivou leteckou službu) a navazující přímo nebo nepřímo na koncový bod jednotné telekomunikační sítě.


ČÁST DRUHÁ

§ 3


Základní podmínky pro schválení koncových zařízení

      (1) Koncová zařízení mohou být Ministerstvem hospodářství4) (dále jen "schvalující orgán") jako typ schválena jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ  
§ 3 - Základní podmínky pro schválení koncových zařízení
§ 4 - Podklady předkládané ve schvalovacím řízení
§ 5 - Schvalovací řízení
§ 6 - Technické zkoušky koncového zařízení
§ 7 - Předvádění dosud neschválených koncových zařízení
§ 8 - Označení schváleného koncového zařízení
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU