287/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 159/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
287

ZÁKON

ze dne 2. listopadu 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb.,
o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se mění a doplňuje takto:

      1. K názvu zákona se na konci připojují tato slova: "(zákon o střetu zájmů)".

      2. Úvodní věta a § 1 až 17 se nahrazují novými § 1 až 12, které včetně nadpisů znějí:

"§ 1

Společná ustanovení

      (1) Veřejnými funkcionáři se pro účely tohoto zákona rozumějí poslanci a senátoři, členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády,1) (dále jen "veřejný funkcionář").

      (2) Střetem veřejného zájmu se zájmem osobním se rozumí takové jednání, popřípadě opomenutí veřejného funkcionáře, které ohrožuje důvěru v jeho nestrannost nebo při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání neoprávněného prospěchu pro sebe nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.


§ 2


      (1) Veřejný funkcionář nesmí využívat svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při výkonu své funkce k získání neoprávněných výhod pro sebe nebo jinou osobu, zejména za tím účelem nesmí:

a)
osobně po dobu výkonu své funkce jednat za sebe nebo jinou osobu vůči státu, státní nebo převážně státem spravované právnické osobě v obchodních záležitostech,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Doplnění zákoníku práce
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU