286/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
286

ZÁKON

ze dne 1. listopadu 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 včetně poznámek č. 1), 2), 2a), 2b), 3) až 5), 5a), 6), 8), 8a), 8b), 9), 10), 11), 12), 12a), 12b), 13) až 22), 22a), 22b), 23), 23a), 23b), 23c) a 23d) zní:


"§ 3

      (1) Živností není:

a)
provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,1)

b)
využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,2)

c)
výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných podle zvláštního předpisu.2a)

      (2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:

a)
lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků,2b)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV - Zrušovací ustanovení
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU