248/1995 Sb.Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
248

ZÁKON

ze dne 28. září 1995

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

Základní ustanovení

§ 1

      Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné společnosti.


§ 2

      (1) Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která:
a)
je založena podle tohoto zákona,

b)
poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a

c)
její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

      (2) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodním jménu toto označení používat.


HLAVA II

ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Založení obecně prospěšné společnosti

§ 3

      Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, Česká republika nebo právnické osoby.


§ 4

      (1) Obecně prospěšná společnost se zakládá zakládací smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Je-li zakladatel jediný, nahrazuje zakládací smlouvu zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu.

      (2) Zakládací listina nebo zakládací smlouva (dále jen "zakládací listina") obsahuje:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 3 - Založení obecně prospěšné společnosti
§ 4  
§ 5 - Vznik obecně prospěšné společnosti
§ 6  
HLAVA III - ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA IV - ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 10 - Správní rada
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Ředitel
§ 15 - Dozorčí rada
§ 16  
HLAVA V - HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Účetnictví a výroční zpráva
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ  
ČÁST TŘETÍ  
ČÁST ČTVRTÁ  
ČÁST PÁTÁ  
ČÁST ŠESTÁ  
Zavřít
MENU