247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs32/2016 Sb.


247
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Oddíl první

Obecná ustanovení

§ 1

        (1) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.


        (2) Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.§ 2

        Překážkami ve výkonu volebního práva jsou


a)   zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1)

b)   zbavení způsobilosti k právním úkonům.2)§ 3

Volební okrsky

        Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.3)§ 4

        Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen "stálý seznam"), popřípadě ve zvláštních seznamech voličů (dále jen "zvláštní seznam"). Každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů.§ 5

Stálý seznam

        Stálý seznam voličů je veden podle zvláštního zákona.4)§ 6

Zvláštní seznam

        (1) Zvláštní seznam vede obec, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městská část nebo městský obvod (dále jen "obec") pro voliče, který nemá na jejím území trvalý pobyt5) a který

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Volební okrsky
§ 4  
§ 5 - Stálý seznam
§ 6 - Zvláštní seznam
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ústřední volební komise
§ 13 - Okrsková volební komise
§ 14 - Den voleb
§ 15 - Informování voličů
§ 16 - Volební kampaň
§ 17 - Volební místnost
§ 18 - Zahájení hlasování
§ 19 - Zásady hlasování
§ 20 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 21 - Přerušení hlasování
§ 22 - Ukončení hlasování
§ 23  
Oddíl druhý - Volby do Poslanecké sněmovny
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Volební kraje
§ 28 - Krajská volební komise
§ 29 - Okresní volební komise
§ 30 - Voličské průkazy
§ 31 - Kandidátní listina
§ 32 - Projednání kandidátních listin krajskou volební komisí
§ 33 - Projednání kandidátních listin Ústřední volební komisí
§ 34 - Registrace kandidátních listin
§ 35  
§ 36 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 37  
§ 38 - Hlasovací lístky
§ 39 - Hlasování
§ 40 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 41 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 42 - Zápis o hlasování ve volebním okrsku
§ 43 - Skončení jednání v okrskové volební komisi
§ 44 - Sčítání hlasů v okresní volební komisi
§ 45 - Zápis okresní volební komise
§ 46 - Sčítání hlasů v krajské volební komisi
§ 47 - Zápis krajské volební komise
§ 48 - Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích
§ 49 - Postup politických stran a koalic do prvního skrutinia
§ 50 - První skrutinium
§ 51 - Druhé skrutinium
§ 52 - Zápis Ústřední volební komise a uveřejnění výsledků voleb
§ 53 - Osvědčení o zvolení
§ 54 - Nastupování náhradníků
§ 55  
Oddíl třetí - Volby do Senátu
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Obvodní volební komise
§ 61 - Přihlášky kandidátů k registraci
§ 62 - Projednání přihlášek k registraci obvodní volební komisí
§ 63 - Projednání přihlášek k registraci Ústřední volební komisí
§ 64 - Registrace kandidátů
§ 65  
§ 66 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 67 - Hlasovací lístky
§ 68 - Hlasování
§ 69 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 70 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 71 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování
§ 72 - Skončení jednání v okrskové volební komisi
§ 73 - Sčítání hlasů v obvodní volební komisi
§ 74 - Zápis obvodní volební komise
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Uveřejnění výsledků voleb
§ 78 - Osvědčení o zvolení
§ 79 - Dodatečné volby
§ 80 - Doplňovací volby
Oddíl čtvrtý - Organizační a technická opatření
§ 81 - Opatření pomocných prostředků
§ 82 - Nároky členů volebních komisí
§ 83 - Nároky kandidátů
§ 84  
§ 85 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů
Oddíl pátý - Soudní přezkoumávání
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 90  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 152/1994 SB., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV V OBCÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ
§ 91  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 92 - Zmocňovací ustanovení
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98 - Zrušovací ustanovení
§ 99 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU