244/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 1995 Nabývá účinnosti: 26. října 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 33/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 1995,

kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby


      Vláda nařizuje k provedení zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky):1)


ČÁST PRVNÍ

Příspěvky fyzickým osobám

§ 1

      (1) K podpoře výstavby a pořízení bytových domů,2) rodinných domů3) nebo bytů4) financovaných zcela nebo zčásti z hypotečních úvěrů5) se poskytují ze státního rozpočtu příspěvky fyzickým osobám, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti a mají trvalý pobyt na území České republiky (dále jen "fyzická osoba").

      (2) Příspěvek se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí příspěvku předložené klientem hypoteční bance,6) s níž má klient hypoteční banky uzavřenu úvěrovou smlouvu.

      (3) Příspěvek se připisuje za uplynulý měsíc do 15. dne následujícího měsíce na účet klienta u hypoteční banky.


§ 2

Podmínky poskytnutí příspěvku fyzickým osobám

      (1) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že hypoteční úvěr byl sjednán se splatností nejdéle na 20 let a bude použit:

a)
na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně pět let, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby nebo půdní vestavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a bude dokončena nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Příspěvky fyzickým osobám
§ 1  
§ 2 - Podmínky poskytnutí příspěvku fyzickým osobám
ČÁST DRUHÁ - Dotace právnickým osobáma fyzickým osobám, které provádějíbytovou výstavbu v rámcisvé podnikatelské činnosti
§ 3  
§ 4 - Podmínky poskytnutí dotace právnickým osobám
§ 5  
ČÁST TŘETÍ  
§ 6 - Rozsah příspěvků a dotací
§ 7 - Vztahy mezi orgány státu a hypoteční bankou
§ 8 - Zajištění kontroly
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU